STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Ser estranger no és cap avantatge per accedir a l’ajuda social

Les persones immigrants
s’emporten les ajudes socials?

D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el 83,4% dels usuaris dels serveis socials generals en 2017 van ser persones de nacionalitat espanyola, i només el 6% del total d’intervencions socials van tindre com a sector de referència específic el de la immigració (14).


La llei d’Estrangeria (art. 14) recull que per accedir a les prestacions de la Seguretat Social i dels serveis socials és necessari tindre residència legal (15). Tenint aquesta residència, poden accedir a les ajudes en les mateixes condicions que els espanyols i espanyoles, per tant, la condició d’estranger en cap cas suposa un avantatge. No existeix cap mena d’ajuda social dirigida a persones estrangeres pel fet de ser ho i de les quals puguen quedar excloses els nacionals espanyols. Cada tipus d’ajuda social té uns requisits particulars i s’atorguen en funció de la situació socioeconòmica personal o familiar de les persones, amb independència de la seua nacionalitat.

– No existeix cap mena d'ajuda social dirigida a persones estrangeres pel fet de ser-ho i de les quals puguen quedar excloses els nacionals espanyols.

Fonts

(14) La aportación de la inmigración a la sociedad española. Informe 2020. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, p. 210. Click para ver la referencia
(15) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: Click para ver la referencia

El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Conviure sense prejudicis

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
Cargando más