STOP
Prejudice
Col.

Política de protecció de dades

La Xarxa JOVES.net està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les Persones usuàries dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Protecció de Dades es fa referència als tractaments de dades personals de persones físiques amb les que es relaciona la Xarxa JOVES.net en l’exercici de les seues competències i funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La Xarxa JOVES.net, es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives o altres canvis substancials que comporten haver de modificar-la.

1. Responsable del tractament

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és el Consorci Intermunicipal Xarxa JOVES.net (en endavant la Xarxa JOVES.net), amb CIF V97197289, domicili social al C/ Ramón y Cajal, 1 46900 de Torrent a València (Espanya), telèfon (+34) 961599800, Correu-e gestio @ joves.net i lloc web.

2. Criteris de tractament de dades de personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament general de protecció de dades

 • Les tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).
 • Les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no les tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 • Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 • Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seua pèrdua, destrucció o dany accidental.

3. Delegat de protecció de dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la Xarxa JOVES.net, vetllant perquè es tracten adequadament les dades personals i es protegesquen els drets de les persones. Entre les seues funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon o directament a l’adreça electrònica dpd@joves.net. 

4. Finalitat del tractament i comunicaciones de dades

La Xarxa JOVES.net tracta les dades personals principalment per prestar els serveis i activitats organitzades, per l’enviament de comunicacions relatives a les nostres activitats i serveis i per al desenvolupament de les relacions comercials amb els nostres proveïdors. Enumerem seguidament les principals finalitats.

Serveis i activitats de joventut. Portem un registre dels joves usuaris dels serveis i activitats organitzades per la Xarxa JOVES.net amb finalitats de gestió d’inscripcions, gestió i organització d’activitats i serveis, prestació de serveis, assessorament i comunicació d’informació a la gent joves. Obtenim les dades imprescindibles per formalitzar la inscripció i les destinem únicament a aquesta finalitat. Les dades es poden comunicar a entitats asseguradores, quan la inscripció al servei o activitat així ho requereix.

Serveis i activitats de lleure. Registrem les dades de les persones usuàries dels serveis o activitats de lleure organitzats per la Xarxa JOVES.net per poder gestionar i organitzar els serveis i activitats, gestionar les inscripcions i tramesa de comunicacions. Les dades no es comuniquen a altres persones.

Cursos i formacions. Registrem les dades personals de les persones assistents a cursos i formacions organitzades per la Xarxa JOVES.net i les utilitzem per poder gestionar i organitzar els cursos i formacions, gestionar les inscripcions i fer enviaments d’informació. Les dades no es comuniquen a altres persones.

Informació d’activitats i serveis. Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens han proporcionat per informar dels nostres serveis, activitats o iniciatives. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i les destinem únicament a aquesta finalitat. Les dades es poden comunicar a entitats bancàries per a la domiciliació de

Pagaments, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i, en compliment d’obligacions legals (normativa fiscal), comuniquem dades a l’administració tributària. Les dades podran ser consultades per persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa la Xarxa JOVES.net, en aplicació del principi de publicitat activa.

Registre de documents. Registrem les dades de les persones remitents o destinatàries de documents diligenciats en el Registre, utilitzem les seues dades per deixar constància de les entrades i eixides de documents i fer el seguiment de les actuacions. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els nostres usuaris i els seus interessos (més informaciósobre la política de cookies).

5. Legitimació del tractament

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cadascun dels procediments. Es porta a terme en compliment d’obligacions legals.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres usuaris i proveïdors i totes les actuacions i usos de les dades que aquestes relacions comercials comporten.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seua autorització o consentiment explícit. També és en base al consentiment que obtenim dades de navegació de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant les cookies.

Per compliment d’una missió realitzada en interès públic. Les dades personals que obtenim de les persones inscrites es tracten per poder prestar els serveis, activitats, cursos i formacions que organitzem des de la Xarxa JOVES.net.

6. Termini de conservació

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagen estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la Xarxa JOVES.net i, per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials. En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no por un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguen les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven mentre aquesta persona no revoque aquest consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública i els dictàmens de la Junta Qualificadora de Documents Administratius són un referent i determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de dades.

7. Drets de les persones usuàries

L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, i que són:

 • Dret a saber si es tracten les dades. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seues dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • Dret a ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades relatives a l’interessat. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) i el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • Dret a sol·licitar la seua rectificació. És el dret a rectificar les dades inexactes que siguen objecte de tractament per part nostra.
 • Dret a sol·licitar la seua supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.
 • Dret a oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seua situació particular, motius que comportaran que deixen de tractar-se les seues dades en el grau o mesura que li puga comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • Dret a no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

LA PERSONA interessada podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita siga satisfet, remesa a la Xarxa JOVES.net, domicili social a aquest efecte al C/ Ramón y Cajal, 1 46900 de Torrent a València (Espanya) o bé a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

En cas de no obtenir resposta satisfactòria a l’exercici dels drets o de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, es possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des del seu lloc web (www.aepd.es).

8. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que la Xarxa JOVES.net, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Xarxa JOVES.net. Actualització setembre 2022.