STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

Una qüestió d’humanitat

Els drets humans són els drets que tenim bàsicament per existir com a éssers humans. Aquests drets universals són inherents a tots nosaltres, amb independència de la nacionalitat, gènere, origen ètnic o nacional, color, religió, idioma o qualsevol altra condició. Varien des dels més fonamentals —el dret a la vida— fins als que donen valor a la nostra vida, com els drets a l’alimentació, a l’educació, al treball, a la salut i a la llibertat.


La Declaració Universal de Drets Humans (27), adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides en 1948, va ser el primer document legal a establir la protecció universal dels drets humans fonamentals i continua sent la base de tota llei internacional de drets humans.


— La Declaració Universal de Drets Humans,
continua sent la base de tota llei internacional de drets humans.


La Declaració Universal de Drets Humans, juntament amb els dos pactes —el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals—, componen la Carta Internacional de Drets Humans.


Els drets de les persones migrants són drets humans. Malgrat això, moltes no poden reclamar els seus drets perquè es troben en situació administrativa irregular. No obstant això, els Estats han de protegir aquestes persones, independentment de la seua condició jurídica i situar els drets de les persones migrants en el centre de les polítiques migratòries, i enfortir la seua protecció jurídica, contribuint així a combatre la discriminació, a promoure unes condicions de vida i de treball dignes, i a garantir els drets de totes les persones treballadores migrants, independentment de la seua situació administrativa.


Fonts

(27) Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides. Click para ver la referencia