STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

Refugiats

Els conflictes internacionals i interns obliguen les persones a abandonar les seues llars per a intentar fugir de violacions greus i massives dels seus drets humans o per a salvar les seues vides. Si no ixen de les fronteres del seu país se les anomena persones desplaçades internes, mentre que les que deixen el seu país són anomenades refugiades. Les catàstrofes naturals o relacionades amb el canvi climàtic han fet aparèixer un nou tipus de refugiats-desplaçats mediambientals.


La definició que empra l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) inclou tothom que «a causa d’una por suficientment fonamentada de ser perseguit per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social, o adhesió a una opinió política, es troba fora del país de naixença i no pot o, a causa d’aquesta mateixa por, no vol servir-se de la protecció d’aquest país».Una integració positiva en la societat d’acollida és essencial perquè els refugiats puguen reconstruir les seues vides. Cal dir que, per tal de regularitzar la seua situació al país d’acollida, aquestes persones han de realitzar una sol·licitud d’asil. Malauradament, no totes aquestes sol·licituds són acceptades, circumstància que deixa moltes persones en una situació administrativa irregular marcada per l’extrema precarietat.

El dret d’asil està recollit en la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats (1951) de Nacions Unides (19), en l’article 13.4. de la Constitució espanyola (20), en la Llei d’asil (21), així com en l’article 14 de la Declaració Universal de Drets Humans (22). Aquest reconeixement implica que es faça garantint unes condicions dignes d’acolliment, i això implica recursos especialitzats així com l’accés a serveis bàsics i el suport de professionals qualificats que puguen ajudar-los a refer les seues vides (23).

Quantes persones refugiades hi ha al món?

  1. Més de 82,4 milions de persones a tot el món s’han vist obligades a fugir de les seues llars.
    Entre elles hi ha 26,4 milions de persones refugiades.
  2. Els xiquets i les xiquetes representen el 30% de la població mundial, però són el 42% del total de les persones desplaçades per la força.
  3. És rellevant indicar que el 86% de les persones refugiades al món són acollides per països pobres i en desenvolupament. Només Alemanya, com a estat desenvolupat, es troba entre els deu primers països d’acolliment.
  4. Els països rics només acullen el 14% de les persone refugiades en el planeta (24).

Fonts

Fonts (19) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU.Click para ver la referencia

(20) Constitució espanyola. Click para ver la referencia

(21) Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242

(22) Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides. Click para ver la referencia

(23) Actualment, el terme desplaçat també s'utilitza quan un refugiat ha d'eixir a altre país des del seu refugi, quan aquest està en una situació de crisi humanitària, conflicte, guerra, etc. A més, el terme s’utilitza igualment per a parlar de les persones que fugen de catàstrofes mediambientals. Aclariment: Click para ver la referencia

(24) Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2020. Click para ver la referencia